Počas etapy športovej predprípravy by sa zápasy mali vnímať skôr z pohľadu podpory rozvoja každého jednotlivca, pričom výsledok tímu má menšiu dôležitosť.
Metodika SZĽH

Neinvestičný fond Hokejové talenty

 

Neinvestičný fond Hokejové talenty, n.f. bol založený 24. novembra 2011 zakladateľmi a zriaďovateľmi: Martin Cibák, Milan Jurčina, Ján Plch a Karol Székely.

Správnu radu neinvestičného fondu tvoria: Martin Cibák, Milan Jurčina, Ján Plch a Karol Székely.

Správca: Karol Székely, od 15.4.2020 Mgr. Silvia Čerstvík

Neinvestičný fond Hokejové talenty, n.f. bol zriadený za účelom plnenia všeobecne prospešného účelu v oblasti podpory mládežníckeho športu, najmä hokeja. Neinvestičný fond združuje peňažné prostriedky určené na plnenie individuálnej pomoci pre telesne zdatnú a športovo nadanú mládež v ľadovom hokeji na celom území Slovenskej republiky.

Finančné prostriedky z fondu sú poskytované predovšetkým na:

  1. zaobstaranie výstroja, športového náčinia a vecí potrebných na realizáciu ľadového hokeja;

  2. materiálno-technické zabezpečenie tréningov a sústredení;

  3. podporu vzdelávania a výchovy mládeže v oblasti ľadového hokeja;

  4. podporu telesnej výchovy a zdravého životného štýlu hokejovej mládeže;

  5. podporu účasti hračov ľadového hokeja, hokejových mužstiev žiakov a dorastu na súťažiach na domácej aj medzinárodnej úrovni.

 

Tu si môžete pozrieť najdôležitejšie dokumenty zo vzniku neinvestičného fondu Hokejové talenty, n.f.. Vzhľadom na ochranu osobných údajov všetkých zainteresovaných, neuverejňujeme originály dokumentov, ale len ich upravenú časť bez rodných čísel, adries a podpisov. Za určitých podmienok vieme po individuálnej dohode zabezpečiť aj nahliadnutie do originálnych dokumentov.

Hokejové talenty, n. f. - výpis z registra neinvestičných fondov

Zriaďovacia zmluva neinvestičného fondu

Štatút einvestičného fondu pri založení

 

Údaje pre zasielanie príspevkov:

MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE

Hokejové talenty, n.f.
Partizánov 989/14
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko

IČO: 45 73 7223

Číslo účtu: 0335013364;
Kód banky: 0900;
Konštantný symbol: 0558;
IBAN: SK2709000000000335013364;
BIC: GIBASKBX;
Variabilný symbol: napíšte Vaše identifikačné číslo (5-miestne) pokiaľ chcete prispieť pod svojim menom prípadne môžete pred Vaše identifikačné číslo doplniť aj identifikačné číslo projektu pokiaľ chcete prispieť aj na konkrétny účel.

Zverejňovanie výročných správ

Na základe zákona o neinvestičných fondoch je fond povinný vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok vždy do 31. marca. Výročná správa findu musí byť zverejnená spôsobom, ktorý určí zriaďovateľ v štatúte.

ROK 2011
Vyročná správa neinvestičneho fondu Hokejove talenty, n.f. za rok 2011

ROK 2012
Výročná správa neinvestičného fondu Hokejové talenty, n.f. za rok 2012

ROK 2013
Výročná správa neinvestičného fondu Hokejové talenty, n.f. za rok 2013

ROK 2014
Výročná správa neinvestičného fondu Hokejové talenty, n.f. za rok 2014
 

 

 

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie