Počas etapy športovej predprípravy by sa zápasy mali vnímať skôr z pohľadu podpory rozvoja každého jednotlivca, pričom výsledok tímu má menšiu dôležitosť.
Metodika SZĽH

Platby

 

Každý člen občianskeho združenia Hokejové talenty MHK32 Liptovský Mikuláš je povinný uhrádzať nasledovné poplatky:

Mesačný oddielový príspevok - platí sa celoročne

Juniori

Suma: 35 EUR
Účet: SK41 0900 0000 0050 7134 0558
Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa
Termín úhrady: do 15. dňa v mesiaci počas celého roka (odporúčame si nastaviť trvalý príkaz na úhradu)

Dorastenci

Suma: 50 EUR
Účet: SK41 0900 0000 0050 7134 0558
Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa
Termín úhrady: do 15. dňa v mesiaci počas celého roka (odporúčame si nastaviť trvalý príkaz na úhradu)

Hráči 3. až 9. ročníka

Suma: 35 EUR
Účet: SK41 0900 0000 0050 7134 0558
Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa
Termín úhrady: do 15. dňa v mesiaci počas celého roka (odporúčame si nastaviť trvalý príkaz na úhradu)

Hráči 2. ročníka

Suma: 20 EUR
Účet: SK41 0900 0000 0050 7134 0558
Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa
Termín úhrady: do 15. dňa v mesiaci počas celého roka (odporúčame si nastaviť trvalý príkaz na úhradu)

Hráči 1.ročníka

Suma: 15 EUR
Účet: SK41 0900 0000 0050 7134 0558
Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa
Termín úhrady: do 15. dňa v mesiaci počas celého roka (odporúčame si nastaviť trvalý príkaz na úhradu)

Hráči 0. ročník - začiatočníci

Suma: 10 EUR
Účet: SK41 0900 0000 0050 7134 0558
Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa
Termín úhrady: do 15. dňa v mesiaci počas celého roka (odporúčame si nastaviť trvalý príkaz na úhradu)
 


Ročný členský príspevok 

Všetci

Suma: 33 EUR
Účet: SK41 0900 0000 0050 7134 0558
VS: dátum narodenia dieťaťa vo formáte DDMMRRRR  (napr. 6.7.2008 v tvare 06072008)
Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa
Termín úhrady: do 31.1. každého roku
 


Výnimky a upresnenia

9.1. Uznesenie Správnej rady zo dňa 9.9.2015 
SR schvaľuje, aby oddielový poplatok v prípade každého ďalšieho dieťaťa, ktoré je riadnym členom HT MHK32LM, o.z. bol znížený o 50%. t.j. 17,50 EUR/mesiac pre 3.-9. triedu a 10,- EUR/mesiac pre 2. ročník hokejovej prípravky, 7,50 EUR/mesiac pre 1. ročník a 5 EUR/mesiac pre 0. ročník.

9.2. Uznesenie Správnej rady zo dňa 21.3.2016 - SR určila systém znižovania mesačných oddielových poplatkov nasledovne: 
- ak hráč neabsolvoval ani jeden tréning v danom mesiaci o 100% výšky, - ak hráč absolvoval menej ako 50% tréningov v danom mesiaci o 50%. 
Zníženie oddielového príspevku je možné realizovať na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, resp. informácie rodiča o neabsolvovaní tréningového procesu v danom mesiaci zaslanej e-mailom na adresu: office@hokejovetalenty.sk. Predseda SR následne preverí danú informáciu porovnaním s dochádzkou hráčov od trénerov v príslušnom družstve a schváli zníženie mesačného oddielového poplatku na daný mesiac. 

9.3. Zmeny platby mesačných oddielových príspevkov pri presunoch hráčov v prípravkových ročníkoch 
-  v prípade, že hráč 2. HP postúpi od septembra príslušného roka do tréningového procesu 3. HP, zákonný zástupca uhradí oddielový príspevok vo výške 35,- €, - v prípade, že k preradeniu hráča dôjde počas kalendárneho roka, (preradenie je možné realizovať len k prvému dňu kalendárneho mesiaca po dohode s hlavným trénerom HP), výška oddielového mesačného príspevku sa mení od daného kalendárneho mesiaca, kedy bol hráč preradený do vyššieho ročníka (Napr.: v prípade, že hráč 2. HP je preradený do 3. HP od marca, uhradí oddielový príspevok vo výške 35,- € platný pre hráčov 3. HP za marec, v prípade, že hráč 2. HP je preradený od januára do 3. HP, uhradí oddielový príspevok vo výške 35,- € platný pre hráčov 3. HP za január ). 

9.4. Uznesenie Správnej rady zo dňa 30.5. 2016 - Správna rada schválila zavedenie platenia príspevkov v klube HT MHK 32 LM, o.z. pre hosťujúcich hráčov z iných klubov na sezónu 2016/2017 
Mesačný oddielový príspevok - vo výške 35,- € platia všetci hráči hosťujúcich z iných klubov, ktorí sa zúčastňujú celého tréningového procesu a zápasov HT MHK 32 LM v určených ročníkoch. 
Mesačný oddielový príspevok - vo výške 17,5,- € platia všetci hráči hosťujúcich z iných klubov, ktorí absolvujú spravidla do týždňa len 1 alebo žiadnu tréningovú jednotku a budú nominovaní na zápas za klub HT MHK 32 LM, o.z. 

* Zmena poplatkov podľa platných stanov klubu a úprav zmysle uznesení Správnej rady
Článok III členstvo, odst. 3.3 a 3.4
 

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie