Deti sa učia lepšie vtedy, keď sú viac vtiahnuté do hry, preto je niekedy lepšie nechať ich len hrať sa.
Metodika SZĽH

Platby

 

Každý člen občianskeho združenia Hokejové talenty MHK32 Liptovský Mikuláš je povinný uhrádzať nasledovné poplatky:

Mesačný oddielový príspevok - platí sa celoročne

Dorastenci

Suma: 50 EUR
Účet: SK41 0900 0000 0050 7134 0558
Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa
Termín úhrady: do 15. dňa v mesiaci počas celého roka (odporúčame si nastaviť trvalý príkaz na úhradu)

Hráči 3. až 9. ročníka

Suma: 35 EUR
Účet: SK41 0900 0000 0050 7134 0558
Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa
Termín úhrady: do 15. dňa v mesiaci počas celého roka (odporúčame si nastaviť trvalý príkaz na úhradu)

Hráči 2. ročníka

Suma: 20 EUR
Účet: SK41 0900 0000 0050 7134 0558
Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa
Termín úhrady: do 15. dňa v mesiaci počas celého roka (odporúčame si nastaviť trvalý príkaz na úhradu)

Hráči 1.ročníka

Suma: 15 EUR
Účet: SK41 0900 0000 0050 7134 0558
Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa
Termín úhrady: do 15. dňa v mesiaci počas celého roka (odporúčame si nastaviť trvalý príkaz na úhradu)

Hráči 0. ročník - začiatočníci

Suma: 10 EUR
Účet: SK41 0900 0000 0050 7134 0558
Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa
Termín úhrady: do 15. dňa v mesiaci počas celého roka (odporúčame si nastaviť trvalý príkaz na úhradu)
 


Ročný členský príspevok 

Všetci

Suma: 33 EUR
Účet: SK41 0900 0000 0050 7134 0558
VS: dátum narodenia dieťaťa vo formáte DDMMRRRR  (napr. 6.7.2008 v tvare 06072008)
Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa
Termín úhrady: do 31.1. každého roku
 


Výnimky a upresnenia

9.1. Uznesenie Správnej rady zo dňa 9.9.2015 
SR schvaľuje, aby oddielový poplatok v prípade každého ďalšieho dieťaťa, ktoré je riadnym členom HT MHK32LM, o.z. bol znížený o 50%. t.j. 17,50 EUR/mesiac pre 3.-9. triedu a 10,- EUR/mesiac pre 2. ročník hokejovej prípravky, 7,50 EUR/mesiac pre 1. ročník a 5 EUR/mesiac pre 0. ročník.

9.2. Uznesenie Správnej rady zo dňa 21.3.2016 - SR určila systém znižovania mesačných oddielových poplatkov nasledovne: 
- ak hráč neabsolvoval ani jeden tréning v danom mesiaci o 100% výšky, - ak hráč absolvoval menej ako 50% tréningov v danom mesiaci o 50%. 
Zníženie oddielového príspevku je možné realizovať na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, resp. informácie rodiča o neabsolvovaní tréningového procesu v danom mesiaci zaslanej e-mailom na adresu: office@hokejovetalenty.sk. Predseda SR následne preverí danú informáciu porovnaním s dochádzkou hráčov od trénerov v príslušnom družstve a schváli zníženie mesačného oddielového poplatku na daný mesiac. 

9.3. Zmeny platby mesačných oddielových príspevkov pri presunoch hráčov v prípravkových ročníkoch 
-  v prípade, že hráč 2. HP postúpi od septembra príslušného roka do tréningového procesu 3. HP, zákonný zástupca uhradí oddielový príspevok vo výške 35,- €, - v prípade, že k preradeniu hráča dôjde počas kalendárneho roka, (preradenie je možné realizovať len k prvému dňu kalendárneho mesiaca po dohode s hlavným trénerom HP), výška oddielového mesačného príspevku sa mení od daného kalendárneho mesiaca, kedy bol hráč preradený do vyššieho ročníka (Napr.: v prípade, že hráč 2. HP je preradený do 3. HP od marca, uhradí oddielový príspevok vo výške 35,- € platný pre hráčov 3. HP za marec, v prípade, že hráč 2. HP je preradený od januára do 3. HP, uhradí oddielový príspevok vo výške 35,- € platný pre hráčov 3. HP za január ). 

9.4. Uznesenie Správnej rady zo dňa 30.5. 2016 - Správna rada schválila zavedenie platenia príspevkov v klube HT MHK 32 LM, o.z. pre hosťujúcich hráčov z iných klubov na sezónu 2016/2017 
Mesačný oddielový príspevok - vo výške 35,- € platia všetci hráči hosťujúcich z iných klubov, ktorí sa zúčastňujú celého tréningového procesu a zápasov HT MHK 32 LM v určených ročníkoch. 
Mesačný oddielový príspevok - vo výške 10,- € platia všetci hráči hosťujúcich z iných klubov, ktorí absolvujú spravidla do týždňa len 1 alebo žiadnu tréningovú jednotku a budú nominovaní na zápas za klub HT MHK 32 LM, o.z. 

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie