Podpora autonómie (čiže samostatnosti) detí, ako aj vytvorenie dostatku príležitostí na voľnú, ale aj riadenú hru pri športovaní sú dôležité pre rozvoj motivácie a zdravého prístupu k športu vo všeobecnosti.
Metodika SZĽH

POZOR! COVID OPATRENIA

 

Vážení rodičia a športoví priatelia,
chceli by sme vás požiadať o dodržiavanie platných opatrení počas zápasov a tréningov v priestoroch štadióna Titan Areny a tréningovej haly JL Arena.

 

 

Ďakujeme, že sa vzájomne rešpektujeme

  


AKTUÁLNE OPATRENIA - ODKAZY:

Aktuálne miesta pre testovanie v Liptovskom Mikuláši tu

Namiesto národného prístupu nový covid automat preferuje okresný, ktorý zohľadní mieru zaočkovanosti rizikových skupín v regióne. Pri zmene farby sa bude brať do úvahy okrem počtu nakazených napríklad aj zaočkovanosť v regióne v populácii nad 50 rokov. Čím viac očkovaných v tejto skupine ľudí bude daný okres mať, tým bude väčšia šanca, že sa posunie do lepšej farby a napriek číslu nakazených v ňom budú platiť miernejšie opatrenia. Takúto možnosť – zmenu farby farby okresu majú jednotlivé RÚVZ SR.


258 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí - platná od 22.11.2021
(výber) 

OSOBY/režimy 

OP (očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19)

 • osoba kompletne očkovaná
 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

Kompletne zaočkovaná osoba 

 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • osoba do 2 rokov veku, alebo
 • osoba od 2 rokov do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu

Osoba s prekonaním Covid-19

 • Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu;
 • u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra 2021

Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „osoba v režime OTP“) 

 • osoba kompletne očkovaná
 • osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

Za osobu v režime základ

 • sa považuje osoba bez ohľadu na imunitný status podľa odseku 1 alebo 4 (ďalej len „režim základ“)

Ak táto vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby

 


Pre výkon hromadných podujatí v interiéri sa ustanovujú nasledovné opatrenia
(platí pre všetky súťaže organizované SZĽH):

a) v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,

b) zvoliť režim a zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o skutočnosti, či organizátor umožňuje vstup na hromadné podujatie:
1. aj iným osobám ako osobám v režime OTP,
2. výlučne osobám v režime OTP, alebo
3. OP.

c) vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť len účastníkom v režime zvolenom podľa písm. b); kombinovanie rôznych režimov pre jedno hromadné podujatie sa zakazuje,

d) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,

e) organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť; táto povinnosť neplatí pre organizátorov hromadných podujatí v územných obvodoch okresov:
1. v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia aj iným osobám ako osobám v režime základ
2. v stupni Monitoring a Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OTP a osobám v režime OP,

f) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,

g) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

h) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

i) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

j) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
2. zákaz podávania rúk,

k) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
2. partnerov,
3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,
4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
5. osoby usadené v hľadisku podujatia,
6. osoby školiace voči osobám školeným,
7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
8. ak sú všetky osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí v režime OP

l) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

m) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

 


VYHLÁŠKA č. 252 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
(výber):


(1) Všetkým osobám pozitívnym na ochorenie sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

(2) Izolácia trvá po dobu 10 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s pozitívnym výsledkom alebo odo dňa objavenia sa prvých klinických príznakoch ochorenia u tejto osoby, pokiaľ sa počas posledných troch dní tejto doby u osoby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia.

(3) Pokiaľ sa počas posledných troch dní z doby 10 dní podľa odseku 2 vyskytol u osoby akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, izolácia podľa odseku 1 sa ukončuje momentom, kedy posúdi osobu pozitívnu na ochorenie jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť izoláciu.

Klinické príznaky ochorenia u osoby sú zvýšená telesné teplota nad 37 °C, kašeľ, únava, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu. 

Osoba pozitívna na ochorenie je osoba, ktorej bol oznámený pozitívny výsledok testu, a to od momentu oznámenia pozitívneho výsledku testu do momentu ukončenia izolácie.

Ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie týchto povinností zákonný zástupca dieťaťa alebo osoba vykonávajúca náhradnú osobnú starostlivosť, pestúnsku starostlivosť, alebo ústavnú starostlivosť.

Za úzky kontakt sa považuje kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie ak pri tomto kontakte:
1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte,
2. osoby od seba boli vzdialené menej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,
3. osoby boli v interiéri resp. uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,
4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút,
5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky.

Povinnosti počas domácej izolácie:

 1. dodržiavať izoláciu,
 2. zdržiavať sa počas izolácie iba v mieste izolácie,
 3. zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,
 4. dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest,
 5. dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej izolácie v mieste, kde vykonáva izoláciu,
 6. v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať o svojej izolácii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
 7. denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára,
 8. denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu,
 9. o pozitívnom výsledku testu bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára,
 10. bezodkladne potom, čo jej bol oznámený pozitívny výsledok testu, oznámiť túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte v období od dvoch dní predchádzajúcich dňu odberu vzorky biologického materiálu na účely testu, alebo do dvoch dní pred objavením sa prvých klinických príznakoch ochorenia,
 11. pri opustení miesta izolácie v nevyhnutných prípadoch podľa odseku 5 musí mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.
 • Ak všetky úzke kontakty obratom upozorníte na pozitívny výsledok Vášho testu, značne tým pomáhate znižovať riziko, že sa od nich nakazia ďalší. Čím skôr sa úzke kontakty dozvedia, že boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, tým rýchlejšie vedia zareagovať – začať izoláciu, prihlásiť sa na testovanie a dôsledne sa vyhýbať situáciám, ktoré zvyšujú riziko nákazy ďalších ľudí.


(1) Všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, počas obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky biologického materiálu tejto osobe alebo dvoch dní pred objavením sa prvých klinických príznakoch ochorenia u tejto osoby do skončenia jej izolácie podľa VYHLÁŠKY Č.252, § 2, sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona nariaďuje karanténa v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

(2) Povinnosť karantény podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu, ktorá
a) je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
b) je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo
c) je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo
d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.

(3) Karanténa podľa odseku 1 začína
a) od momentu, kedy sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte, je osoba pozitívna na ochorenie,
b) pri osobe podľa odseku 2 od momentu, kedy sa u nej vyskytne čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia potom, čo sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte, je osoba pozitívna na ochorenie.

(4) Karanténa podľa odseku 1 končí
a) v prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok RTPCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,
b) ak u osoby v karanténe nebol vykonaný test a počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,
c) v prípade, ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi osobu v karanténe jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu.

 


Stupne v Covid Automate sú definované podľa farieb a skóre:


 

Vypracované v spolupráci s bezpečnostným manažérom SZĽH. 

 

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie