Dnes už nestačí mať napríklad „dobré ruky“, aby hráč mohol hrať v elitnej kategórii. Je potrebné byť zároveň vyzretým športovcom, rozumieť ofenzívnym aj defenzívnym aspektom hry a – čo je najdôležitejšie – mať schopnosť dokázať nájsť cestu ku krátkodobému a hlavne dlhodobému úspechu v športe.
Metodika SZĽH

POZOR! COVID OPATRENIA

 

Vážení rodičia a športoví priatelia,
chceli by sme vás požiadať o dodržiavanie platných opatrení počas zápasov a tréningov v priestoroch štadióna Titan Areny a tréningovej haly JL Arena.

 

 

Ďakujeme, že sa vzájomne rešpektujeme

 


 


REŽIM PODUJATIA

ZÁKLAD
všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.

OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní)
osoby, ktoré sú plne očkované osoby negatívne testované (72 hodín od odberu PCR alebo LAMP testu, 48 hodín od odberu AG testu) osoby, ktoré ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

PLNE ZAOČKOVANÍ
osoby, ktoré sú:
14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny alebo
21 dní po jednodávkovej vakcíne alebo
14 dní po prvej dávke, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19.
+ deti do 12 rokov veku.

 


HRÁČI

DIVÁCI


AKTUÁLNE OPATRENIA - ODKAZY:

 

 


Organizovanie hromadných podujatí, tréningy ako aj organizovanie športových podujatí v zmysle Covid automatu ako aj vyhlášky UVZ SR č. 241, č. 239
(výber):

 • Namiesto národného prístupu nový covid automat preferuje okresný, ktorý zohľadní mieru zaočkovanosti rizikových skupín v regióne. Pri zmene farby sa bude brať do úvahy okrem počtu nakazených napríklad aj zaočkovanosť v regióne v populácii nad 50 rokov. Čím viac očkovaných v tejto skupine ľudí bude daný okres mať, tým bude väčšia šanca, že sa posunie do lepšej farby a napriek číslu nakazených v ňom budú platiť miernejšie opatrenia. Takúto možnosť – zmenu farby farby okresu majú jednotlivé RÚVZ SR.

 

 • Organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1 alebo 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. 

 


241 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

 • Za plne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:
  a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
  b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
  c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
  d) osoba do 12 rokov veku.

 

 • Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „osoba v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:
  a) osoba plne očkovaná,
  b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
  c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

 

 • Ak táto vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

 

 • Organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1 alebo 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

 

Pre výkon hromadných podujatí v interiéri sa ustanovujú nasledovné opatrenia
(platí pre všetky súťaže organizované SZĽH):

a) v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,

b) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o skutočnosti, či organizátor umožňuje vstup na hromadné podujatie:
1. aj iným osobám ako osobám v režime OTP,
2. výlučne osobám v režime OTP, alebo
3. výlučne plne očkovaným osobám.

c) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,

d) organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť; táto povinnosť neplatí pre organizátorov hromadných podujatí v územných obvodoch okresov:
1. v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia aj iným osobám ako osobám v režime OTP
2. v stupni Monitoring a Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OTP a osobám plne očkovaným,

f) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,

g) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

h) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

i) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

j) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
2. zákaz podávania rúk,

k) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
2. partnerov,
3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,
5. osoby usadené v hľadisku podujatia,
7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
8. ak sú všetky osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí plne očkované.

l) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

m) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

n) zabezpečiť dostatočný počet organizátorov za účelom dohľadu nad dodržiavaním preventívnych opatrení

o) konzumácia jedál nápojov na športovom podujatí je povolená (môžu byť otvorené bufety)

 

Tréningy

 • Športoviskom sa na účely tejto vyhlášky rozumie vyznačený alebo ohradený priestor, ktorý môže byť celý využívaný v jednom čase jednou osobou alebo skupinou osôb; v prípade interiérového športoviska ide o jeden vzdušný stavebne oddelený priestor, ktorý je krytý. Na jednom športovisku sa môže nachádzať jedno alebo viacero ihrísk, alebo športových plôch.

 

 • Sektorom sa na účely tejto vyhlášky rozumie vyčlenená a oddelená časť športoviska od iných častí športoviska, na ktorej vykonávajú tréningovú športovú činnosť určené osoby. Pre sektory platia nasledovné opatrenia:
  a) osoby v jednotlivých sektoroch sa nesmú premiešavať,
  b) každý sektor má vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,
  c) každý sektor musí byť vedený odlišnou osobou trénera,
  d) medzi sektormi musí byť zachované dilatačné pásmo o minimálnej šírke 4 metre,
  e) ak je športovisko rozdelené na sektory, pravidlá konania hromadného podujatia športového charakteru, vzťahujúce sa na športovisko, sa vzťahujú na každý sektor samostatne,
  f) veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť v územných obvodoch okresov v 2. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, nesmie byť menšia ako 800 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko,
  g) veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť v územných obvodoch okresov v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, nesmie byť menšia ako 300 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko.

 

 


VYHLÁŠKA č. 247 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
(výber):


Všetkým osobám pozitívnym na ochorenie sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení. Izolácia trvá po dobu 10 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s pozitívnym výsledkom.

 • Izoláciu je po uplynutí 10-dňovej lehoty možné ukončiť, pokiaľ sa u osoby počas posledných troch dní nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia (zvýšená telesné teplota nad 37 °C, kašeľ, únava, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu). Ďalší test nie je potrebný.
 • V prípade, že sa u osoby objavil akýkoľvek z menovaných príznakov, izoláciu možno ukončiť až na základe rozhodnutia jej všeobecného lekára, ktorý posúdi, či je spôsobilá ukončiť izoláciu. Vo všeobecnosti platí, že o ukončení domácej izolácie rozhoduje odborná autorita sledujúca priebeh karantény (napríklad epidemiológ, ošetrujúci lekár) na základe dôsledného posúdenia konkrétnej situácie


Povinnosti počas domácej izolácie:

 • dodržiavať izoláciu a zdržiavať sa počas izolácie iba v mieste izolácie,
 • zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,
 • dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok/respirátora, • dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú v mieste izolácie,
 • ak izolovaný potrebuje bezodkladnú zdravotnú starostlivosť je povinný záchranárov či zdravotníkov informovať, že sa nachádza v izolácii,
 • denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára,
 • denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu,
 • o pozitívnom výsledku testu bezodkladne informovať (telefonicky, e-mailom či SMS) svojho všeobecného lekára,
 • bezodkladne po tom, čo jej bol oznámený pozitívny výsledok testu, oznámiť túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte v období od dvoch dní predchádzajúcich dňu odberu vzorky na účely testu, respektíve dva dni pred objavením sa príznakov typických pre ochorenie COVID-19. ! Ak všetky úzke kontakty obratom upozorníte na pozitívny výsledok Vášho testu, značne tým pomáhate znižovať riziko, že sa od nich nakazia ďalší. Čím skôr sa úzke kontakty dozvedia, že boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, tým rýchlejšie vedia zareagovať – začať izoláciu, prihlásiť sa na testovanie a dôsledne sa vyhýbať situáciám, ktoré zvyšujú riziko nákazy ďalších ľudí.


Za úzky kontakt sa považuje kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie ak pri tomto kontakte:
1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte,
2. osoby od seba boli vzdialené menej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,
3. osoby boli v interiéri resp. uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,
4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút,
5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky.


Karanténa po úzkom kontakte s pozitívnym
Každý, kto prišiel do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá neskôr obdržala pozitívny výsledok testu na COVID-19 v období dvoch dní pred odberom vzorky do konca jej izolácie, musí podstúpiť karanténu.


Karanténa po úzkom kontakte s pozitívnym sa nevzťahuje na zaočkovanú osobu bez príznakov COVID-19, ak vie preukázať niektorú z nasledujúcich skutočností:

 • osoba je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
 • osoba je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
 • osoba je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.
 • Karanténa sa nevzťahuje ani na osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.


Zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19 musia podstúpiť karanténu iba v prípade, ak sa u nich ako u úzkych kontaktov vyskytne čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia (zvýšená telesná teplota nad 37°C, kašeľ, únava, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu).


Karanténa sa začína
a) od momentu, kedy sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte je osoba pozitívna na ochorenie,
b) ak sa (aj napriek očkovaniu či prekonaniu COVID-19) objaví po úzkom kontakte s pozitívnym čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia.


Karanténa sa končí
a) v prípade, ak sa u osoby nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,
b) ak test nebol vykonaný a počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,
c) v prípade, ak sa u osoby vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi túto osobu jej všeobecný lekár ako spôsobilú ukončiť karanténu.

 


Stupne v Covid Automate sú definované podľa farieb a skóre:


 

Vypracované v spolupráci s bezpečnostným manažérom SZĽH. 

 

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie