Deti sa učia lepšie vtedy, keď sú viac vtiahnuté do hry, preto je niekedy lepšie nechať ich len hrať sa.
Metodika SZĽH

Pripájame sa - Spoločné vyhlásenie piatich najväčších národných športových zväzov združujúcich kolektívne športy k aktuálnej situácii a podmienkam športovania po skončení lockdownu

 


Vážení fanúšikovia športu a hokeja v Liptovskom Mikuláši, veľmi sa nás dotýka aktuálna situácia so športom a športovaním ako takým pre mládež na Slovensku. Prinášame prepis vyjadrenia piatich najväčších národných športových zväzov, s ktorým sa plne stotožňujeme. Ostáva veriť, že kompetentný prijmu tieto žiadosti a pravidlá do budúcna budú nastavené včas, zrozumiteľne a férovo. 
Text v plnom znení:

 

Po stretnutí zástupcov Slovenského futbalového zväzu, Slovenského zväzu ľadového hokeja, Slovenskej volejbalovej federácie, Slovenského zväzu hádzanej a Slovenskej basketbalovej asociácie dňa 25. novembra 2021 vydávajú zúčastnené národné športové zväzy túto spoločnú deklaráciu. Adresovaná je všetkým kompetentným orgánom, ktoré majú právomoc vytvárať pravidlá organizácie hromadných športových podujatí, a to s cieľom umožniť športovanie detí a mládeže vrátane súťažných aktivít aj na amatérskej úrovni, dosiahnuť primeranosť a zrovnoprávnenie podmienok pre športovanie v čase po zlepšení aktuálnej epidemiologickej situácie a po ukončení lockdownu.

Spoločne VYHLASUJEME, že s plnou vážnosťou akceptujeme zavedenie núdzového stavu a s tým súvisiace obmedzenie mobility a zákaz vychádzania. Tento krok považujeme v súčasnej viac než kritickej situácii za nevyhnutný na spomalenie extrémneho rastu pacientov s vážnym priebehom ochorenia COVID – 19 a zabránenie kolapsu zdravotníckeho systému, jeho definitívnemu preťaženiu a hroziacej humanitárnej kríze. Pevne veríme, že zlomí pandemickú krivku na zvládnuteľné hodnoty v dohľadnom čase. Zároveň však dodávame, že následný návrat do systému regionálneho COVID semaforu a „miernejších“ opatrení podľa rizikovosti regiónov už musí prebehnúť za vopred známych podmienok, ktoré budú rozumné, primerané a hodné všeobecného rešpektu športového hnutia, ktoré predstavuje významnú časť populácie.

Pravidlá v systéme sa majú prijať ako výsledok konsenzu a vzájomnej spolupráce vládnych inštitúcií a zástupcov športového hnutia, nie ako doteraz reálnym vylúčením predstaviteľov športu z procesu nastavania noriem, ktoré majú na zväzy a najmä na ľudí, ktorých združujú, deštruktívny dopad. Spoločne už teraz ŽIADAME o naše priame zapojenie do prípravy opatrení v čase po lockdowne. V tomto smere vieme poskytnúť svoje odborné kapacity, skúsenosti z organizácie športových aktivít a poznatky z praxe, ktoré sú dôležité pri koncipovaní racionálnych, efektívnych, ale zároveň citlivých pravidiel. Sme už inde ako v prvej a druhej vlne pandémie, máme v rukách nástroj na jej zvládnutie v podobe očkovania. O to viac je smutné, kde sme sa ocitli a napriek tomu, že máme na dosah svetlo, opäť raz tápame v tme.

Naše základné zámery vychádzajú zo spoločnej zhody na systéme, ktorý by mal po uvoľnení najprísnejšieho režimu fungovať, s prihliadnutím na osobitnú povahu športu, koncepčnosť a komplexnosť riešení pre šport. V tejto súvislosti ODMIETAME návrat k poslednej dočasnej verzii COVID semaforu a MÁME SPOLOČNÝ ZÁUJEM vrátiť sa k pôvodnému automatu za jeho nevyhnutej revízie v tomto duchu:

  1. Všetky tréningové aktivity mládeže budú môcť prebiehať minimálne v režime OTP bez ohľadu na farbu rizikovosti regiónu a bez obmedzenia počtu účastníkov. Tréningová činnosť mládeže bude môcť byť spustená ihneď po zrušení najtvrdšieho lockdownu a následne v časovom slede troch týždňov bude umožnené aj opätovné spustenie mládežníckych súťaží. Skutočne nie je dôvod, aby deti, ktoré sú schopné navštevovať školu, nemohli po skončení vyučovania, samozrejme za splnenia všetkých hygienických požiadaviek, spoločne trénovať a zrazu boli posudzované „inak“. Režim OTP je v spojení s hygienickými opatreniami dostatočnou zárukou bezpečnosti realizácie aktivít. Žiadame aj o prinavrátenie k definícii plne zaočkovanej osoby do 12 rokov a dvoch mesiacov veku bez požiadavky testu a vo všeobecnosti o akceptáciu domácich/školských testov 1 krát do týždňa ako plnenia podmienky protokolu OTP. Pripomíname, že naše športy zastrešujú viac než 71 tisíc detí, ktoré môžeme definitívne stratiť, ak im pokazíme radosť z pohybu opätovným dlhodobejším zákazom športovania a pohybu, na ktorý boli zvyknuté.
  2. Rovnaké podmienky chceme dosiahnuť aj pre tréningy a súťaže amatérov, v tomto segmente sa nachádza gro športujúcich ľudí, pre ktorých chceme rovnako zabezpečiť nediskriminačný prístup a možnosť trénovať a súťažiť v režime OTP.
  3. Vo vzťahu k divákom požadujeme neobmedzený prístup k zápasom profesionálnych líg, pohárových súťaží, reprezentačných podujatí a medzinárodných klubových súťaží (ak nebudú obmedzené medzinárodnou asociáciou zastrešujúcou konkrétny šport) v režime OP. Pri súťažiach a turnajoch mládeže a amatérov súhlasíme s vylúčením verejnosti a fanúšikov v prípade rizikovejších regiónov, resp. s nastavením diváckej účasti podľa kapacity a charakteru priestoru (interiér/exteriér).
  4. V rámci opatrení žiadame explicitne riešiť aj možnosť organizácie medzinárodných podujatí reprezentačného charakteru a umožniť konanie reprezentačných zrazov a stretnutí v režime OTP. Nemáme záujem fungovať na subjektívnych výnimkách a rozhodnutie o mieste konania, čase konania a účastníkoch reprezentačných podujatí navrhujeme ponechať na samotné zväzy. Tie by v tejto súvislosti mali povinnosť ohlasovať konanie reprezentačných podujatí vopred Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Na záver dôrazne ŽIADAME o oficiálne zaujatie stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k doplateniu krátenej sumy príspevku uznanému športu športovým zväzom. Považujeme za vrcholne neseriózne, že na konci novembra ešte stále nedisponujeme oficiálnou informáciou, či vôbec a v akom objeme budú športovým zväzom prostriedky doplatené. Ako máme potom fungovať a riadne hospodáriť, nastaviť si svoj cash flow a plniť záväzky voči našim zamestnancom, našim členom a dodávateľom, keď sa už viac než mesiac stretávame len s neoficiálnymi prísľubmi, ktorých verzie sa rôznia a nie je na možné založiť reálne plnenia.

 


K tomuto vyjadreniu sa pripojili aj mládežnícke hokejové kluby Slovenska

medzi nimi my ako Hokejové talenty o.z. z Lipt. Mikuláša, MsHK Žilina a MHK Dolný Kubín.
Plné znenie tohto listu pripájame nižšie: 

Mládežnícke hokejové kluby podporujú spoločné vyhlásenie športových zväzov, žiadajú obnovenie tréningového procesu i súťaží

Úvodom spoločnej iniciatívy mládežníckych hokejových klubov na Slovensku deklarujeme, že si plne uvedomujeme závažnosť situácie v našej krajine v súvislosti s nepriaznivým vývojom pandemickej situácie a šírenia ochorenia COVID-19. Zároveň sme presvedčení, že doterajší, takmer dvojročný život s pandémiou nám ukázal spôsoby, vďaka ktorým dokážeme zabezpečiť bezpečný chod tréningového procesu. Práve ten je pre výchovu nielen mladých hokejistov, ale všetkých športovcov nesmierne dôležitý.

Ak platí, že vláda SR vo svojom rozhodnutí po oznámení lockdownu ponechala otvorené školy z dôvodu nepriaznivých dopadov na mentálny a vedomostný rozvoj dieťaťa, potom by malo platiť, že bude hľadať spôsob pre funkčnosť tréningového procesu mladých športovcov. Jeho absencia totiž vzhľadom na nedostatok fyzickej aktivity veľmi nepriaznivo pôsobí na zdravie našich detí, nehovoriac o devastačných účinkoch na napredovanie ich športovej kariéry. Po takmer dvoch rokoch boja s pandémiou takýto spôsob ponúkame.

V plnej miere podporujeme spoločné vyhlásenie piatich najväčších národných športových zväzov na Slovensku, s ktorým sme plne stotožnení. Predovšetkým s jeho prvým a pre nás kľúčovým bodom. Máme za to, aby všetky tréningové aktivity čím skôr po ukončení tvrdého lockdownu prebiehali minimálne v režime OTP bez ohľadu na farbu okresu podľa COVID automatu a bez obmedzenia počtu účastníkov. Zároveň v tejto súvislosti žiadame najskoršie možné obnovenie mládežníckych hokejových súťaží. Sme presvedčení, že ak deti smú navštevovať školu za dodržania bezpečnostných opatrení, za rovnakých podmienok smú prísť na športovisko a zapojiť sa do tréningového procesu. Sme presvedčení, že režim OTP ponúka dostatočnú garanciu bezpečného prostredia tak, ako to uvádzajú športové zväzy vo svojom spoločnom vyhlásení.

Ako vrcholoví funkcionári, ktorí zabezpečujú kompletný servis pri výchove našich športových talentov, vieme, že je to dlhý a náročný proces. Proces, pri ktorom má výpadok jednej sezóny ničiacu tendenciu. Výpadok druhej absolútne devastačný účinok znamenajúci pochovanie detských nádejí na vysnívanú športovú kariéru. Preto nás veľmi ničí skutočnosť, že v okolitých štátoch nie je napriek rovnako katastrofálnej pandemickej situácii pozastavené športovanie či tréningový proces talentovanej mládeže...

Veríme, že spoločným úsilím, vzájomnou dôverou a pochopením konečne nastúpime na cestu, ktorou umožníme mládeži ďalej trénovať, súťažiť a mať radosť z hry. Na cestu, ktorú navrhujeme spoločne s piatimi najväčšími národnými športovými zväzmi. Nie o dva týždne, ani o mesiac. Ale čím skôr. Pevne dúfame, že našim spoločným záujmom sa odteraz stane úsilie vybudovať pre deti bezpečné prostredie nielen na vzdelávanie, ale i športovanie.

Mládežnícke hokejové kluby na Slovensku

Odkaz na článok so zoznamom mládežníckych hokejových klubov na hockeyslovakia.sk


 

Kolegovia v Banskej Bystrici pridali aj otvorený list pre RÚVZ. Jeho znenie si môžete prečítať tu. 

 


Text: Hockeyslovakia.sk a PR hokejové talenty o.z.
Foto: Hockeyslovakia.sk

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie