Moderný ľadový hokej potrebuje hráčov schopných vedieť prečítať hru a rýchlo reagovať ako kolektív v rôznych ofenzívnych a defenzívnych situáciách.
Metodika SZĽH

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa - ako oň požiadať v Hokejových talentoch

 

Finančná pomoc prichádza v rôznych podobách. Jednou z nich je aj možnosť čerpania príspevku na športovú činnosť dieťaťa. Nie každý zamestnávateľ to podporuje. Ale ak áno, je šanca vrátiť aspoň polovicu poplatkov. Poďme ale poporiadku.

 

 

 

Dňa 18. septembra 2019 sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na zákone, ktorým sa dopĺňa Zákonník práce a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Týmto zákonom sa zavádza príspevok na športovú činnosť dieťaťa; zároveň sa určuje okruh subjektov, ktorých sa tento nový inštitút týka, ako aj sa upravuje jeho daňový aspekt. Zákon pozostáva z ôsmich článkov a nadobúda účinnosť 1. januára 2020. Do Zákonníka práce bol vložený § 152b, ktorý upravuje príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Podľa neho zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na športovú činnosť dieťaťa vo výške 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca.

 

Upozornenie!

  • Príspevok na športovú činnosť sa poskytuje len na báze dobrovoľnosti.
  • Pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa musí trvať nepretržite najmenej 24 mesiacov.
  • Tento príspevok sa vypláca v limitovanej výške 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca.
  • Oprávnenými výdavkami sú preukázané výdavky zamestnanca na športovú činnosť dieťaťa zaplatené oprávnenej osobe, ktorou je výlučne športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe (Informačný systém športu – Register právnických osôb v športe – na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR).
  • Ďalšou podmienkou je, že dieťa má byť osobou s príslušnosťou k športovej organizácii podľa osobitného predpisu najmenej počas šiestich mesiacov.
  • Žiadosť a preukázanie splnenia podmienok – do 30 dní od vydania dokladu oprávnenou osobou.

 

Ako na to?

V našom o.z. je možné riešiť pomocou aplikácie PaySy. Pod rodičovským kontom v aplikácii PaySy si vie každý podať žiadosť jednoducho svojpomocne - viď obrázok - tlačítko ,,Požiadať o príspevok.

V prípade, že potrebujete pomôcť, napíšte nám na office@hokejovetalenty.sk.

 

 

 


Zdroj: Finančná správa
Text a fotky: PR Hokejové talenty

 

 

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie