Z dôvodu unikátnych pohybových charakteristík a zvyšujúcich sa požiadaviek na výkon v športovom odvetví sa tréning mimo ľadu čoraz väčšmi zameriava na konkrétny šport s cieľom vyhovieť viacerým potrebám športovej špecializácie a zabezpečuje, že sú adaptačné procesy v súlade s nárokmi individuálneho herného výkonu počas zápasu.
Metodika SZĽH

Vnútorný poriadok

 

 

Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o. z.


VNÚTORNÝ PORIADOK

a

Záväzné pravidlá občianskeho združenia


Platný pre sezónu 2022/23


OBSAH


1. Hokejové talenty
2. Organizačná štruktúra Občianskeho združenia HT MHK 32 LM
3. Personálne obsadenie
4. Etický Kódex
5. Náborový proces detí na hokej
6. Povinnosti členov – hráčov v šatni, na ZŠ, plavárni, na zápasoch
7. Systém zapožičiavania výstroje
8. Poplatky podľa platných stanov, a úprav zmysle uznesení Správnej rady

 


PREAMBULA


HOKEJOVÉ TALENTY LIPTOVA sú zhmotnením idei zakladateľov Martina Cibáka, Milana Jurčinu a Jána Plcha o systémovej organizovanej pomoci začínajúcim hokejistom v Liptove. Nové nápady a myšlienky však do projektu prinášajú aj ďalšie osobnosti slovenského a svetového hokeja. Súčasťou projektu je občianske združenie Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z., nezisková organizácia Hokejové talenty Liptova, n.o. a neinvestičný fond Hokejové talenty, n.f.


 

1.Hokejové talenty

1.1. Hokejové talenty Liptova, n. o. Nezisková organizácia Hokejové talenty Liptova, n.o. bola založená 2. augusta 2011 zakladateľmi: Martin Cibák, Milan Jurčina, Ján Plch, Marek Uram, Michal Mravec, Pavel Paukovček, Ján Cibuľa, Ján Laco, Karol Križan, Peter Klepáč, Richard Huna, Tomáš Krátky, Rudolf Huna, Ján Pleva a Peter Lištiak. Správnu radu neziskovej organizácie tvoria: Martin Cibák, Milan Jurčina a Ján Plch. Revízor: Marek Uram Riaditeľ: Karol Székely Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti výchovy a vzdelávania, s dôrazom na rozvoj telesnej kultúry. Vo svojej činnosti sa zameriava predovšetkým na športovo talentované deti a mládež na Liptove. Nezisková organizácia poskytuje svoje služby formou: - organizovania a zabezpečovania kultúrnych, najmä športových a spoločenských podujatí, materiálno-technickej podpory, výstav a prezentácií; - organizovania športových výcvikov, kurzov, sústredení a iných sprievodných aktivít, s dôrazom na všestrannú podporu hokeja a hokejových talentov v Liptovskom regióne.

 

1.2. Hokejové talenty n.f. Neinvestičný fond Hokejové talenty, n.f. bol založený 24. novembra 2011 zakladateľmi a zriaďovateľmi: Martin Cibák, Milan Jurčina, Ján Plch a Karol Székely. Správnu radu neinvestičného fondu tvoria: Martin Cibák, Milan Jurčina, Ján Plch a Karol Székely. Správca: Karol Székely Neinvestičný fond Hokejové talenty, n.f. bol zriadený za účelom plnenia všeobecne prospešného účelu v oblasti podpory mládežníckeho športu, najmä hokeja. Neinvestičný fond združuje peňažné prostriedky určené na plnenie individuálnej pomoci pre telesne zdatnú a športovo nadanú mládež v ľadovom hokeji na celom území Slovenskej republiky. Finančné prostriedky z fondu sú poskytované predovšetkým na: a. zaobstaranie výstroja, športového náčinia a vecí potrebných na realizáciu ľadového hokeja; b. materiálno-technické zabezpečenie tréningov a sústredení;
c. podporu vzdelávania a výchovy mládeže v oblasti ľadového hokeja; d. podporu telesnej výchovy a zdravého životného štýlu hokejovej mládeže; e. podporu účasti hráčov ľadového hokeja, hokejových mužstiev žiakov a dorastu na súťažiach na domácej aj medzinárodnej úrovni.

1.3. Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o .z.
Občianske združenie je združením fyzických osôb a právnických osôb, ktoré má záujem vykonávať športovú činnosť v oblasti mládežníckeho ľadového hokeja v meste Liptovský Mikuláš a blízkom okolí, uspokojovať záujmy a potreby svojich členov v oblasti mládežníckeho ľadového hokeja a vytvárať pre svojich členov podmienky na priaznivú športovú výkonnosť mládeže, upevňovanie a zvyšovanie telesného a duševného zdravia.
Cieľom združenia je:
a) organizovať a prispievať k zabezpečovaniu komplexného rozvoja mládežníckeho ľadového hokeja v meste Liptovský Mikuláš a vytvárať všestranné podmienky pre realizáciu prijatých koncepcií a programov združenia na uskutočňovanie svojich cieľov;
b) vytvárať ekonomické, materiálno - technické, personálne a odborné podmienky na realizáciu činností združenia;
c) podporovať výchovu a vzdelávanie, rozvoj telesnej kultúry, umenia a etiky a uplatňovať princípy univerzality a fair play v mládežníckom ľadovom hokeji;
d) podieľať sa na výchove hráčov mládežníckeho ľadového hokeja k ich vysokej výkonnosti a všestrannej dokonalosti, na tvorbe systému výberu hokejových talentov, na ich príprave a výchove, v záujme vyššej efektivity a kvality hokejovej reprezentácie SR spolupracovať s rezortnými strediskami vrcholového športu napr. Slovenským zväzom ľadového hokeja, hokejovými klubmi;
e) zabezpečovať činnosti všetkých mládežníckych hokejových družstiev - prípraviek a športových hokejových tried v majstrovských a nemajstrovských súťažiach a turnajoch, ako vyvrcholenie tréningového procesu;
f) zúčastňovať sa súťaží celoslovenského a medzinárodného významu v mládežníckom ľadovom hokeji;
g) ekonomicky, materiálne a odborne podporovať talentovaných hráčov mládežníckeho ľadového hokeja;
h) spolupracovať so strednými, základnými a materskými školami, športovými klubmi, ako aj s ďalším športovými zväzmi, športovými, výchovnými a spoločenskými organizáciami a inštitúciami, najmä na zainteresovaní detí a mládeže do ľadového hokeja;
i) zabezpečovať finančné zdroje športovou a podnikateľskou činnosťou za účelom realizácie cieľov združenia.

 


2. Organizačná štruktúra Občianskeho združenia HT MHK 32 LM

 

3. Personálna štruktúra


3.1 Personálne obsadenie Správnej rady OZ
Správna rada – výkonný orgán OZ má 7 členov
- zástupca neziskovej organizácie HT Liptova, n. o. - Mgr. Silvia Čerstvík - predseda - zástupca neinvestičného fondu HTL, n.f.– Martin Cibák - zástupca JL aréna s.r.o. – Ing. Jozef Kasanický - podpredseda - zástupca rodičov –Ing. Ján Vaškeba - advokát – JUDr. Martin Cibuľa - zástupca mesta Liptovský Mikuláš – Ing. Ján Bonko - zástupca sponzorov – neobsadené


3.2. Personálne obsadenie v OZ
Back Office, Ing. Marianna Marhefková - manažér pre organizáciu činnosti OZ Mgr. Tatiana Korčeková –materiálne zabezpečenie Public relation PR manažér FUN SPORT – Lucia Jurečková, Petra Jurečková - správca FB, Youtube, web stránky

 

0-2 HP - Roman Svatý, Jozef Mrázik, Andrej Laco

3 HP - Roman Svatý, Jozef Mrázik, Andrej Laco

4 HP - Martina Staroňová, Vladimír Bella, Jozef Čontofalský

5 HT - Martina Staroňová, Vladimír Bella, Jozef Čontofalský

6 HT - Martin Šoltís, Jerguš Čáni

7 HT - Jerguš Čáni, Martin Šoltís

8 HT - Marek Kohút, Michal Labaj

9 HT - Marek Kohút, Michal Labaj

Dorast - Vladimír Urban, Juraj Kadlubiak

Juniori - Ladislav Karaffa, Marek Uram 

Brankári - Peter Lepiš, Ján Laco


Box časomiery: Ing. Pida L., Uram P.,  Gombová P., Omasta J, Pida M. , Kusý T.
Zdravotná služba Mgr. Urbanová E., Iveta Šulíková, Mgr. M. Neset, Bc. J. Karel, Macka M., Medvecký B.

Brúsenie korčúl: M. Gejdoš

 

4. Etický kódex

Cieľom Etického kódexu je stanoviť základné etické zásady a štandardy správania, ktoré je

 každá osoba s príslušnosťou k HT povinná rešpektovať a dodržiavať.

 

Tento dokument je morálne záväzný pre všetkých členov Hokejových talentov MHK 32 Liptovský Mikuláš o.z., vrátanie zákonných zástupcov neplnoletých športovcov.

 

a. Kódex rodičov: 

 • Dávajú prednosť dlhodobému a zdravému športovému vývoju dieťaťa pred vlastnými ambíciami.
 • Umožňujú svojim deťom vykonávať aj iné aktivity smerujúce k celkovému rozvoju.
 • Kladú dôraz na správnu a dostatočnú regeneráciu.
 • Nenútia deti do športových výkonov proti ich vôli. Deti by mali športovať pre svoje vlastné potešenie, hra je určená pre deti, nie pre rodičov!
 • Kladú dôraz na správnu životosprávu detí, nechávajú riadne doliečiť zranenia, choroby aj rôzne formy nachladnutia.
 • Dodržiavame pravidlá fair play vo všetkých jeho významoch.
 • Pri zápasoch deťom fandia a aktívne ich povzbudzujú. Ak chcú, aby deti hrali ako tím, musia rodičia vystupovať tiež ako tím. Rešpektujú spoluhráčov aj súpera.
 • Zdôrazňujú vplyv poctivého tréningu na výkon svojich detí v zápasoch.
 • Trénerovi v plnej miere dôverujú, deťom nedávajú pokyny v rozpore s pokynmi trénera a neznižujú jeho autoritu.
 • Nikdy nezasahujú do kompetencií trénera pri tréningu a zápase. Nevstupujú do priestorov šatní, striedačiek a nevynucujú si zaradenie svojho dieťaťa do zostavy na jednotlivé zápasy.
 • Nepostávajú pri mantineli a nevolajú svoje dieťa po rady ani iným spôsobom nenarušujú tréningový proces. Počas zápasov nepokrikujú po rozhodcoch a iných účastníkoch stretnutí a organizátoroch.
 • Pokiaľ majú výhrady, pripomienky, alebo rôzne podnety na zlepšenie alebo úpravu aktuálneho stavu v družstve alebo v klube, riešia ich najprv s hlavným trénerom daného družstva a potom s určenými funkcionármi klubu. Toto konzultujú v priestoroch mimo detí, nie na verejnosti alebo sociálnych sieťach.
 • Slušne sa vyjadrujú a nepoužívajú nevhodné výrazy a vulgarizmy. 
 • Rodič je zodpovedný za kompletné vrátenie zapožičanej výstroje z klubu v prípade že jeho dieťa prestane dlhodobo alebo natrvalo absolvovať tréningový proces 

 

b. Úlohy trénerov 

Organizujú a vedú tréningový proces vo svojich pridelených družstvách v klube Hokejové talenty.

 • Spolupracujú s ostatnými trénermi mládežníckych mužstiev vrámci organizácie HT aj mimo nej, podľa svojich možností v maximálnej miere pomáhajú v tréningovom procese a v zápasoch.
 • Sledujú prospech a správanie hráčov vo svojich družstvách v škole a udržujú kontakt a potrebnú komunikáciu s rodičmi.
 • Vedú pridelené družstvo v zápasoch, určujú zostavu a nasadzovanie hráčov na zápas. Iba tréner je oprávnený udeľovať záväzné pokyny vedúcim mužstva a jeho hráčom v tréningovom procese a počas zápasov.
 • Dbajú o zdravie a fyzickú a psychickú pripravenosť členov svojho družstva, vedú ich k dodržiavaniu správnej životosprávy, výživy, hygieny, regenerácie, rehabilitácie a športovej etiky.
 • Sústavne pracujú na zdokonaľovaní svojich tréningových metód a sú osobným príkladom pre svojich hráčov.
 • Uverejňujú na internetových stránkach (FB, WEB, MAIL) HT MHK 32 LM, o.z týždenné plány družstiev/prehľad zápasov, poskytujú informácie k výsledkom, k termínom zrazov, podávajú aktuálne informácie atď/. Komunikujú s marketingovým oddelením.
 • Usilujú sa o spravodlivosť, čo sa týka sympatií a pozornosti.
 • Budujú u hráčov sebadôveru ale aj sebakontrolu.
 • Učia hráčov umeniu koncentrácie a relaxácie.
 • Idú príkladom pre hráčov ale aj verejnosť. Správajú sa slušne, vyjadrujú a nepoužívajú vulgarizmy a k takémuto vystupovaniu vedú v maximálnej miere aj zverených hráčov. 

 

5. Náborový proces detí na hokej do klubu HT MHK 32 LM, o.z.

Prvý kontakt s dieťaťom
1. Odporúčaný vek dieťaťa pre prvý kontakt s ľadom v tréningovom procese je 4,5 – 5 rokov.
2. Pri prvom kontakte u záujemcov je nevyhnutný jednoduchý vstupný rozhovor: rodič - tréner – dieťa. Rodič pred prvým tréningom podpíše PREHLÁSENIE s jeho súhlasom k účasti na tréningovom procese a za účasti rodiča a pod jeho dohľadom sa môže zapojiť do tréningu.
3. Možnosť zapojenia sa dieťaťa do prvého tréningu na ľade je možné len v prípade ak má dieťa korčule a prilbu (na zabezpečenie nevyhnutnej bezpečnosti) a vhodné oblečenie (otepľovačky, rukavice...). V prípade že dieťa nemá k dispozícii svoje korčule a prilbu môže mu ju zapožičať klub ak ich má k dispozícii.
4. Je odporúčané minimálne absolvovať 5 – 7 jednotiek tréningového cyklu na odskúšanie záujmu nového člena pred vstupom do klubu. Po splnení prvotných podmienok nasleduje zaznačenie hráča (budúceho člena klubu) do dochádzkových hárkov pre prípravky v HT (do príslušnej kategórie kam dieťa patrí škôlkar, prvák, druhák , tretiak ......).
5. Po ukončení úvodného tréningového cyklu zákonný zástupca dieťaťa vyplní prihlášku do klubu. Po odovzdaní prihlášky vyplýva zákonnému zástupcovi povinnosť k zaplateniu ročného členského príspevku vo výške 33,- € na účet klubu HT MHK 32 LM, o. z. v zmysle platných Stanov na príslušný kalendárny rok do 31.01. bežného roka. Po dohode s TRÉNEROM kontaktuje zodpovednú osobu na možné zapožičanie štartovacej hokejovej výstroje klubu (za zálohu) pre nového člena klubu.

 

6. Povinnosti členov – hráčov v šatni, na ZŠ, plavárni, na zápasoch  

 •  Dodržiavanie určených časov a dochvíľnosti v príchodoch na tréningový proces, spoločne organizované akcie a zápasy družstva.
 •  Nenosiť do šatne na klubové akcie drahé veci a veľkú hotovosť, pokiaľ to nie je nevyhnutné alebo určené.
 • Po príchode do šatne pred tréningovou jednotkou, alebo v určených momentoch (od trénera) nepoužívať mobilné zariadenia (telefón, tablet...), ale každý hráč sa pripravuje individuálne podľa pokynov trénerov na tréningovú jednotku.
 • Každý hráč dodržiava osobnú hygienu, poriadok v šatni a vo svojom boxe. Tréneri v príslušných triedach navyše určujú spravidla v týždňových intervaloch rozpis služieb s presnými úlohami pre určených službukonajúcich hráčov.
 •  Každý hráč sa zodpovedne starať o zapožičanú výstroj, dresy, materiál a iné pomôcky k tréningovému procesu na ľade aj mimo ľadu.
 •  Každý hráč poctivo a vzorne vykonáva všetky pokyny a usmernenia trénerov počas tréningových jednotiek, zápasov a iných spoločných akcií. Počas tréningov byť na     100 % sústredení a nevykonáva nedovolené činnosti.
 • Každý hráč sa slušne a ohľaduplne správa k svojim spoluhráčom aj k protihráčom, slušne a úctivo sa správa voči trénerom, rozhodcom a starším osobám.
 • Každý hráč dodržiava správnu životosprávu (dostatok spánku, zdravo a primerane sa stravuje, nepožíva nedovolené látky...).
 • Každý hráč je povinný sa ospravedlniť trénerovi a zdôvodniť svoju neúčasť na tréningu prípadne zápase v dostatočnom predstihu určeným spôsobom.
 • V prípade neplnenia si povinností, musí každý hráč akceptovať disciplinárne opatrenia od trénera (napr. nenominovanie na zápas, služba v šatni …).
 •  Hráč v priestoroch domáceho štadióna i mimo neho, na verejnosti a aj vrátane online priestoru (primárne sociálne siete) dbá na dobré meno organizácie, vystupuje s rešpektom a úctou voči okoliu, športovej organizácii Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z., trénerom, partnerom, rodičom, fanúšikom a i

 

7. Systém zapožičiavania výstroje

Občianske združenie Hokejové talenty podporuje mladé nádejné deti, preto sa systémom zapožičiavania výstrojí pokúša vyjsť v ústrety rodičom s touto formou pomoci. Novým deťom na prvých skúšobných 5-7 tréningoch v prípade potreby môžeme zapožičať prilbu, ktorá je z bezpečnostných dôvodov povinná a po ich absolvovaní je v prípade záujmu možnosť pokračovať v tréningovom procese.
Rodič dieťaťa je povinný zaplatiť ročný členský príspevok a doniesť potvrdenú prihlášku do klubu a potvrdenie od detského lekára o spôsobilosti
na športovú prípravu v hokeji. Po splnení týchto povinností, môže mu byť ako členovi klubu zapožičaná hokejová výstroj.
Výstroj sa požičiava na zálohu, ktorá sa pri vrátení výstroje vracia. Poverená osoba (p. Korčeková) spíše zmluvu o zapožičaní vydá primeranú výstroj zákonnému zástupcovi (Zmluva sa zakladá spolu s kópiou OP rodiča) a upozorní na povinnosti rodiča pri vrátení výstroje.
Výstroj sa zapožičiava v prvom rade na tréningy organizované Hokejovými talentami, v prípade neospravedlnenej vyššej dochádzky (viac ako 50% za mesiac resp. dlhodobej neaktívnosti v tréningovom procese), rodič je povinný výstroj vrátiť klubu.
Pre začiatočníkov požičiavame štartovacie sety veľkosti S, M, L, XL, ďalej prilbu a korčule. Záloha za štartovacie sety je 30,-€, za prilbu 20,- €, a za korčule taktiež 20,- €. Za väčšie veľkosti sa vymieňajú len štartovacie sety. Korčule a prilby sa nevymieňajú. Pre starších hráčov zo 4. - 9. tried vrátane brankárov sa zapožičiavajú samostatné časti výstroje t. j.
náplecníky, nohavice, lakťačky, rukavice a holenné chrániče, ak má klub požadované časti výstroje k dispozícii. Za každú samostatnú časť výstroje sa platí záloha 15,- €.

 

8. Poplatky podľa platných stanov klubu a úprav zmysle uznesení Správnej rady


Článok III členstvo, odst. 3.3 a 3.4 z roku 2021
3.3. Riadne členstvo vzniká včasným zaplatením členského príspevku minimálne vo výške 33,- € ročne a je podmienené súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady. Členský príspevok sa platí za každý hospodársky rok a je splatný do 30 dní od začiatku hospodárskeho roka. Hospodársky rok združenia začína 1. Januára každého kalendárneho roka. Prvý členský príspevok je splatný do 30 dní odo dňa podania prihlášky do združenia. Za podmienok ustanovených týmito stanovami má každý člen jeden hlas.
3.4. Každý člen je ďalej povinný zaplatiť mesačný oddielový príspevok, ktorý je pre 1. ročník hokejovej prípravky stanovený vo výške 15,- € za každý kalendárny mesiac, 2. ročník  vo výške 20,- € a pre 3. – 9. ročník hokejových tried vo výške 35,- € za každý kalendárny mesiac. Pre kategóriu dorast vo výške 50 ,- Eur. Za každý kalendárny mesiac.
8.1. Uznesenie Správnej rady zo dňa 9.9.2015
SR schvaľuje, aby oddielový poplatok v prípade každého ďalšieho dieťaťa, ktoré je riadnym členom HT MHK32LM, o.z. bol znížený o 50%.

8.2. Uznesenie Správnej rady zo dňa 21.3.2016 - SR určila systém znižovania mesačných oddielových poplatkov nasledovne:
- ak hráč neabsolvoval ani jeden tréning v danom mesiaci o 100% výšky, - ak hráč absolvoval menej ako 50% tréningov v danom mesiaci o 50%.
Zníženie oddielového príspevku je možné realizovať na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, resp. informácie rodiča o neabsolvovaní tréningového procesu v danom mesiaci zaslanej e-mailom na adresu: office@hokejovetalenty.sk. Predseda SR následne preverí danú informáciu porovnaním s dochádzkou hráčov od trénerov v príslušnom družstve a schváli zníženie mesačného oddielového poplatku na daný mesiac.
8.3. Zmeny platby mesačných oddielových príspevkov pri presunoch hráčov v prípravkových ročníkoch
- v prípade, že hráč 2. HP postúpi od septembra príslušného roka do tréningového procesu 3. HP, zákonný zástupca uhradí oddielový príspevok vo výške 35,- €, - (preradenie je možné realizovať len k prvému dňu kalendárneho mesiaca po dohode s hlavným trénerom HP), výška oddielového mesačného príspevku sa mení od daného kalendárneho mesiaca, kedy bol hráč preradený do vyššieho ročníka (Napr.: v prípade, že hráč 2. HP je preradený do 3. HP od marca, uhradí oddielový príspevok vo výške 35,- € platný pre hráčov 3. HP za marec, v prípade, že hráč 2. HP je preradený od januára do 3. HP, uhradí oddielový príspevok vo výške 35,- € platný pre hráčov 3. HP za január ).
8.4. Uznesenie Správnej rady zo dňa 30.5. 2016 - Správna rada schválila zavedenie platenia príspevkov v klube HT MHK 32 LM, o.z. pre hosťujúcich hráčov z iných klubov na sezónu 2016/2017, zmenou Stanov 2021 upravená výška poplatkov.
Mesačný oddielový príspevok - vo výške 35,- € platia všetci hráči hosťujúcich z iných klubov, ktorí sa zúčastňujú celého tréningového procesu a zápasov HT MHK 32 LM v určených ročníkoch. Splatný je vždy do 15. dňa v mesiaci. Variabilný symbol – vygeneruje paysy systém na člena . Všetky platby sa budú realizovať zákonnými zástupcami jednotlivých hráčov na “Bankový účet HT OZ 4-9“ v tvare IBAN: SK41 0900 0000 0050 7134 0558
Mesačný oddielový príspevok - vo výške 17,5- € platia všetci hráči hosťujúcich z iných klubov, ktorí absolvujú spravidla do týždňa len 1 alebo žiadnu tréningovú jednotku a budú nominovaní na zápas za klub HT MHK 32 LM, o.z. Variabilný symbol – vygeneruje paysy systém na člena. Všetky platby sa budú realizovať zákonnými zástupcami jednotlivých hráčov na “Bankový účet HT OZ 4-9“ v tvare IBAN: SK41 0900 0000 0050 7134 0558
Komplexná informácia o platení na príslušné účty klubu HT MHK 32 LM, o.z.

Ročný členský príspevok - 33,- € hradia ho všetci členovia klubu Hokejových talentov MHK 32 Liptovský Mikuláš, o. z. od 1. až po 9. ročník, s povinnosťou uhradiť ho do 31.01. bežného roku na Hlavný účet HT MHK 32 LM, o.z v tvare IBAN: . SK41 0900 0000 0050 7134 0558 Variabilný symbol – vygeneruje paysy systém na člena

Mesačný oddielový príspevok - 35,- € hradia ho všetci rodičia hráčov 3. až 9. ročníka, klubu HT MHK 32 Liptovský Mikuláš, o. z., vždy do 15. dňa v mesiaci na Bankový účet HT OZ 1 – dorast v tvare IBAN: SK41 0900 0000 0050 7134 0558 Variabilný symbol – vygeneruje paysy systém na člena

Mesačný oddielový príspevok - 20,- € hradia ho všetci rodičia hráčov 2. ročníka – prípravky , klubu HT MHK 32 Liptovský Mikuláš, o. z., vždy do 15. dňa v mesiaci na Bankový účet HT OZ 1 – dorast v tvare IBAN: SK41 0900 0000 0050 7134 0558 Variabilný symbol – vygeneruje paysy systém na člena

 

 

 

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie